Trójbój 2019 -Regulamin

regulami-trojboju-2019

REGULAMIN III EDYCJI TRÓJBOJU STRZELECKIEGO KLUBU 9MM BIAŁYSTOK

2019

1. W skład trójboju strzeleckiego wchodzą następujące konkurencje:

– pistolet centralnego zapłonu kal. 9×19. Strzelanie tylko z obu rąk z odległości 25m. Ilość amunicji: 15 szt. (5 próbnych 10 ocenianych). Bez limitu czasowego.

– pistolet centralnego zapłonu kal. 9×19. Strzelanie tylko z obu rąk z odległości 15m. Ilość amunicji: 10 szt. (10 ocenianych) czas 35 sekund. Czas mierzony przez urządzenie Speed-Timer 3000. Każda sekunda powyżej limitu czasowego powoduje odjęcie punktów z najwyżej punktowanej przestrzeliny. Zawodnik przystępując do konkurencji znajduje się na linii wyjścia.  Na sygnał urządzenia pomiarowego (rozpoczęcie pomiaru czasu) przemieszcza się na stanowisko strzeleckie, na którym znajduje się rozładowana broń, dwa magazynki i amunicja. Broń nie może mieć zamka w tylnym położeniu. W jednym magazynku znajduje się 5 sztuk amunicji bojowej i jedna sztuka amunicji szkolnej tzw. zbijak, załadowana w dowolnej konfiguracji przez wyznaczonego sędziego. Drugi magazynek jest pusty, obok znajduje się 5 sztuk amunicji bojowej. Zawodnik ładuje pusty magazynek, podłącza go do broni, przeładowuje i oddaje strzały do tarczy. Po ostatnim strzale wymienia magazynek na pełny i kontynuuje strzelanie, aż do wystąpienia kontrolowanego ,,zacięcia” broni. Zawodnik usuwa je w dowolny, bezpieczny sposób, po czym kontynuuje strzelanie. Automatyczne zatrzymanie czasu i zakończenie konkurencji następuje po ostatnim strzale. W przypadku wystąpienia więcej niż jednego zacięcia broni-zawodnik powtarza konkurencję nie ponosząc dodatkowych kosztów startowych.

  strzelba gładkolufowa typu pump action. Odległości 25m. Ilość amunicji: 5 szt. (4 najlepsze oceniane)

Wszystkie strzelania z postawy stojącej, do tarcz TS2.

2. Partnerem głównym zawodów jest firma JM Trading Jolanta Miłko.

3. Opłaty startowe są jednakowe dla wszystkich uczestników zawodów i wynoszą:

– pojedyncze zawody cyklu trójbój: 100 zł./osoba za 3 konkurencje.

– pojedyncza konkurencja zawodów: 30 zł./osoba za 1 konkurencję (nie wliczaną do trójboju)

4. Zawodnicy walczący o nagrody główne muszą spełnić następujące kryteria:

  mieć ukończone 18 lat.

  wystartować w co najmniej dwóch z sześciu rozgrywek turnieju w roku 2019.

5. Osoby biorące udział w trójboju, korzystają  z broni własnej, lub udostępnionej przez organizatora zawodów. Amunicję jednej serii i partii zapewnia organizator zawodów. Zabronione jest korzystanie z amunicji innej niż dostarczona przez organizatora.

6. O wygranej decyduje suma punktów z dwóch turniejów. Zawodnik który weźmie udział we wszystkich (sześciu) etapach trójboju, będzie miał sumowane punkty tylko z 2 najlepszych startów.

7. Każdorazowo po rozegraniu zawodów, na stronie www.9mm.com.pl będą publikowane wyniki i klasyfikacja generalna.

8. Nagrody:

I miejsce-nagroda główna: wycieczka do jednego z państw Afryki lub Azji, oraz nagrody rzeczowe.

II miejsce- nagroda główna: pistolet w kal. 9×19 (Glock/H&K/Beretta/S&W) oraz nagrody rzeczowe.

III miejsce- nagroda główna: kupony na zakupy broni i wyposażenia w JM Broń&Amunicja, oraz nagrody rzeczowe.

Organizator przewiduje również nagrody specjalne dla zawodników, którzy zdobędą największą ilość punktów w pojedynczej konkurencji pistolet centralnego zapłonu-część dokładna i pistolet centralnego zapłonu-część szybka.

Warunkiem otrzymania nagrody za 2 miejsce jest posiadanie przez zawodnika odpowiednich uprawnień do posiadania broni palnej, oraz zaświadczenia uprawniającego do jej nabycia (promesa). Zawodnicy nie posiadający w/w dokumentów będą mieli możliwość ich uzupełnienia do 30 czerwca 2020 roku.  Po tym terminie nagroda (pistolet) zostanie zwrócona firmie JM Trading. Nie ma możliwości otrzymania równowartości pieniężnej za broń wyszczególnioną w punkcie 7 regulaminu. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi po zakończeniu sezonu strzeleckiego Klubu Sportowego 9mm Białystok (grudzień 2019 lub styczeń 2020)

9. Poszczególne konkurencje trójboju wpisane są do kalendarza startów WZSS.

10. W trójboju mogą brać udział członkowie zarządu Klubu 9mm Białystok, oraz instruktorzy, sędziowie, trenerzy i osoby współpracujące z klubem, jednak ich wyniki nie będą wliczane do klasyfikacje generalnej (adnotacja ,,PK”)  Tym samym w/w zawodnicy są wyłączeni z rywalizacji o nagrody.

11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów i miejsca zawodów, jednak ich liczba (sześć w roku 2019) jest stała.

12. Uczestnicy zawodów nie przestrzegający powyższego regulaminu-nie będą klasyfikowani w ogólnej punktacji.

13. Wszelkie odwołania i wątpliwości będą rozstrzygane przez komisję sędziowską wyłącznie w dniu zawodów, w godzinach ich rozgrywania.

14. Zawodnicy biorący udział w trójboju wyrażają zgodę na zamieszczenie ich imion, nazwisk, nazw klubów, oraz wyników, w oficjalnych komunikatach z zawodów, oraz wszelkich materiałach promujących KS9mm.

15. Zawodnicy przed przystąpieniem do zawodów mają obowiązek zapoznać się z regulaminem strzelnicy i obowiązującymi warunkami bezpieczeństwa. Osoba która świadomie naruszy regulamin obiektu, lub swoim zachowaniem spowoduje zagrożenie bezpieczeństwu kogokolwiek znajdującego się na strzelnicy podczas rozgrywania zawodów-będzie usuwana ze strzelnicy bez możliwości ponownego wzięcia udziału w jakichkolwiek zawodach organizowanych przez KS9mm Białystok.

 Zarząd Klubu Sportowego 9mm Białystok