SPEED CHAMPIONS 2019

Najbliższe zawody rozegrane zostaną 10 lutego przy ul. Grunwaldzkiej 18 w Białymstoku. Start: 17.00

R E G U L A M I N

Zawodów Strzeleckich ,,Heckler Koch 9mm Speed Champions 2019”  Klubu Sportowego 9mm Białystok

Zawdy odbędą się sześciokrotnie, na strzelnicach województwa podlaskiego. Planowane terminy: 10.02.2019, 21.04.2019, 09.06.2019, 25.08.2019, 13.10.2019 i 08.12.2019. Powyższe daty nie są wiążące i mogą ulec zmianie, zależnie od decyzji organizatora. Dokładne terminy będą podawane bezpośrednio przed rozegraniem zawodów, z kilkutygodniowym wyprzedzeniem. Organizator zastrzega sobie prawo do używania skrótów pełnej nazwy zawodów w formie zapisu: ,,H&K 9mm Speed Champions” ,,HK 9mm SC”

CEL ZAWODÓW

 1. 1. Popularyzacja strzelectwa sportowego.
 2. 2. Propagowanie dynamicznych konkurencji strzeleckich.
 3. 3. Wyłonienie najlepszych zawodników.

ORGANIZATOR ZAWODÓW

Klub Sportowy 9mm Białystok, ul. Zaściańska 24 H, 15-548 Białystok. NIP 966 210 24 25

SPONSOR GŁÓWNY ZAWODÓW

CENZIN Sp. z o.o. -przedstawiciel i importer produktów firmy Heckler&Koch GmbH.

KONKURENCJE

 1. 1. Pistolet centralnego zapłonu kal. 9×19. Odległość od celu głównego 5m. Ilość amunicji: 30 szt. (2×15) Ilość startów: 2. Strzelanie na czas.

                                            OPIS KONKURENCJI

Celami są trzy tarcze TS9. Zawodnik z załadowaną do magazynka amunicją (15 szt.) podchodzi na stanowisko strzeleckie znajdujące się 5m od tarczy środkowej. Tarcze pozostałe rozmieszczone są po lewej i prawej stronie tarczy środkowej, w odległości 1m od niej. Na komendę sędziego zawodnik podłącza magazynek do broni, przyjmuje dowolną stojącą pozycję strzelecką i zgłasza gotowość. Na sygnał dźwiękowy urządzenia pomiarowego, przeładowuje broń i oddaje strzały w następującej konfiguracji: 1 strzał do tarczy skrajnej lewej, 2 strzały do tarczy środkowej, 3 strzały do tarczy skrajnej prawej, 4 strzały do tarczy środkowej, 5 strzałów do tarczy skrajnej lewej. Czas zostaje zatrzymany automatycznie po ostatnim strzale. Po pierwszej kolejce, konkurencja zostaje powtórzona w tej samej kolejności startowej. Wygrywa zawodnik który uzyska najlepszy/najkrótszy czas z dwóch przebiegów, jednocześnie trafiając wszystkimi pociskami w pola punktowe tarcz. Każda przestrzelina poza nimi powoduje dodanie jednej sekundy do czasu uzyskanego przez zawodnika. W przypadku uzyskania jednakowych czasów przez kilku zawodników, zwycięzca zostanie wyłoniony po dogrywce, w której również startuje w dwóch przebiegach. Osoby przystępujące do dogrywki nie ponoszą dodatkowych kosztów i nie uiszczają ponownie opłat startowych. 

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW NR 1

10.02.2019, strzelnica sportowa przy ul. Grunwaldzkiej 18 w Białymstoku.

PROGRAM ZAWODÓW

Rozpoczęcie zawodów 16:45

Rozgrywanie konkurencji 17:00-20:00

Zakończenie 20:15

UCZESTNICY

 1. 1. Członkowie klubów posiadających licencję PZSS.
 2. 2. Osoby niezrzeszone w klubach.
 3. 3. Żołnierze, funkcjonariusze i pracownicy służb, oraz formacji mundurowych.
 4. 4. Pozostałe osoby, które na dzień rozgrywania zawodów mają ukończony 18 rok życia.

BROŃ I AMUNICJA

 1. 1. Organizator zapewnia broń i amunicję.
 2. 2. Oficjalną bronią zawodów są pistolety firmy Heckler Koch, kal. 9x19mm.
 3. 3. Dopuszcza się używanie broni własnej zawodników, innej niż wyszczególniona w punkcie 2, jednak nie zmienia to wysokości opłat startowych. 
 4. 4. Nie ma możliwości strzelania z broni innej niż kal. 9x19mm.
 5. 5. Zabronione jest korzystanie z pistoletów wyposażonych w optyczne, holograficzne/kolimatorowe, oraz laserowe przyrządy celownicze.

KLASYFIKACJA

Indywidualna-trzy pierwsze miejsca. Jeżeli zawodnik uzyska w swoich dwóch przebiegach najlepsze czasy spośród wszystkich startujących, do klasyfikacji końcowej wliczany jest tylko jeden (lepszy) wynik.

NAGRODY

 1. 1. Nagrodą główną za najlepszy wynik spośród wszystkich startów w roku 2019 jest pistolet Heckler Koch SFP9SF lub SFP9L kal. 9×19, ufundowany przez importera produktów H&K w Polsce www.cenzin.com 
 2. 2. Bony zakupowe w JM Broń i Amunicja za zajęcie pierwszych trzech miejsc na każdych zawodach www.jmbron.pl 
 3. 3. Dyplomy za zajęcie miejsc od I do III.
 4. 4. Upominki i nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników.
 5. 5. Nagrody specjalne ufundowane przez organizatora i sponsorów, www.magic-gym.pl www.primacol.pl www.cqb.pl 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Uczestników zawodów obowiązuje znajomość zasad bezpieczeństwa obowiązujących w strzelectwie sportowym, regulaminu zawodów, oraz regulaminu strzelnicy na której odbywają się zawody.

ZGŁOSZENIA

Bezpośrednio w dniu zawodów. Informacja o miejscu i czasie rozgrywek będzie podawana przed zawodami, z kilkutygodniowym wyprzedzeniem.

USTALENIA DODATKOWE

 1. 1. Każde zawody są wpisane do kalendarza WPZSS i wliczane do wznowienia licencji zawodniczych na kolejny rok.
 2. 2. Organizator nie przewiduje limitów startowych. Każdy zawodnik może wziąć udział w dowolnej ilości rozgrywek i (pod warunkiem uzyskania najlepszego wyniku) wygrać nagrodę główną.
 3. 3. Nie ma wyników punktowych, a jedynie czasowe, które nie będą sumowane. 
 4. 4. Opłata startowa wynosi 50 zł. (za dwa przebiegi)
 5. 5. Każdy zawodnik może zmienić broń (pistolet) na inną broń krótką po pierwszym przebiegu, jednakże wyłącznie w kalibrze 9×19.
 6. 6. Każdy zawodnik używa tylko takiego modelu broni do którego można podłączyć magazynek o pojemności min. 15 naboi kal. 9×19.
 7. 7. W przypadku nieoddania strzału spowodowanego defektem amunicji udostępnionej przez organizatora, przebieg zostaje unieważniony, a zawodnik podchodzi do konkurencji ponownie z kompletem amunicji, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Powyższe nie obowiązuje, jeśli zawodnik korzysta z amunicji własnej. Nie ma możliwości strzelania z broni organizatora zawodów używając własnej amunicji.
 8. 8. Organizator podczas wszystkich zawodów zapewnia jedynie broń firmy Heckler Koch. (SFP9, USP, P30)
 9. 9. Pomiar czasu będzie dokonywany przy pomocy urządzenia Speed Timer 3000, a wyniki wyświetlane na bieżąco na monitorze połączonym z urządzeniem, który zostanie ustawiony w miejscu widocznym dla sędziów i pozostałych zawodników.
 10. 10. W przypadku zdobycia nagrody głównej, pistoletu H&K przez osobę nie posiadającą uprawnień do zakupu i posiadania broni palnej – ma ona czas na ich uzyskanie do końca 30 czerwca 2020 roku. Po tym terminie nagroda zostanie zwrócona sponsorowi zawodów, firmie Cenzin Sp. z o.o. lub przekazana zawodnikowi wskazanemu przez przedstawiciela firmy Cenzin Sp. z o.o. Nie ma możliwości zamiany nagrody głównej na jej równowartość w gotówce bądź innym produkcie.
 11. 11. Kwestie sporne będą rozstrzygane wyłącznie na miejscu, w dniu zawodów przez komisję sędziowską. 
 12. 12. Wyniki zostaną opublikowane w komunikatach z zawodów, na stronie www.9mm.com.pl Wpisane zostaną imiona, nazwiska i wyniki poszczególnych zawodników, oraz przynależność klubowa.
 13. 13. Osoby przystępujące do zawodów wyrażają zgodę na utrwalanie wizerunku i dźwięku, oraz podanie wyników (zgodnie z zapisem w punkcie 12) do wiadomości publicznej.
 14. 14. Zawodnicy startujący w H&K 9mm Speed Champions wyrażają zgodę na wykorzystywanie ich wizerunku przez firmę Heckler Koch w celach informacyjnych i marketingowych.
 15. 15. Utrwalanie wizerunku i dźwięku przez osoby nie biorące udziału w zawodach, przedstawicieli mediów jak i samych zawodników – ze względów bezpieczeństwa – będzie możliwe po uzyskaniu zgody osób odpowiedzialnych za właściwy przebieg zawodów.
 16. 16. Każdy zawodnik nie przestrzegający zasad bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie, lub sytuacje mogące doprowadzić do wypadku, urazu bądź kontuzji, oraz naruszający zasady niniejszego regulaminu, będzie dyskwalifikowany i usuwany ze strzelnicy, bez możliwości ponownego startu w jakichkolwiek zawodach organizowanych w przyszłości przez KS 9mm Białystok.

                                                                                        

                                                                                                  Zarząd KS 9mm Białystok