7 stycznia 2016

regulamin

Aby zostać członkiem Klubu kandydat powinien złożyć poniższe dokumenty:
1) do Zarządu Klubu następujące dokumenty:

deklarację członkowską ,
– do wglądu dowód osobisty / legitymacja, w celu sprawdzenia zgodności danych z podanymi w deklaracji,
– zaświadczenie od lekarza sportowego o braku przeciwwskazań do uprawiania strzelectwa sportowego,
– osoby niepełnoletnie muszą dołączyć pisemne oświadczenie rodziców (opiekunów) o wyrażeniu zgody na wstąpienie do Klubu,
2) poświadczyć własnoręcznym podpisem znajomość i akceptację:

statutu 9mm Białystok
– przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w strzelectwie sportowym,
– przepisów zachowania się na strzelnicy,
– zasad obchodzenia się z bronią,
– regulaminów obowiązujących w Klubie,

3) wnieść jednorazową opłatę wpisową w wysokości ustalonej przez Zarząd Klubu,
4) opłacać składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Zarząd zgodnie ze statutem i tabelą składek klik .